Костянтинівська сільська територіальна громада
Херсонська область, Каховський район

Зразок договору оренди землі

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            постановою Кабінету Міністрів України

                                                                           від 3 березня 2004 р. № 220

 

 

 

ТИПОВИЙ
договір оренди землі

 

 

___________________________________________________ "___" ________________ 20__ р.

                                         (місце укладення)

 

Орендодавець (уповноважена ним особа) ____________________________________________

   (прізвище, ім'я та

________________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи,

_________________________________________________________________, з одного боку, та

 найменування юридичної особи)

орендар _________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________, з другого, уклали цей

 

договір про нижченаведене:

 

Предмет договору

 

1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку (земельні ділянки) _________________________________________________________

(цільове призначення)

з кадастровим номером (кадастровими номерами) ____________________________________,

яка розташована (які розташовані) __________________________________________________.

(місцезнаходження)

 

Об'єкт оренди

 

2. В оренду передається (передаються) земельна ділянка (земельні ділянки) загальною площею _______________________________________________________________________,
                                                                                  (гектарів)

у тому числі _____________________________________________________________________

                                                            (площа та якісні характеристики

________________________________________________________________________________
земель, зокрема меліорованих,

________________________________________________________________________________
за їх складом та видами угідь - рілля,

________________________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)

________________________________________________________________________________

 

3. На земельній ділянці (земельних ділянках) розміщені об'єкти нерухомого майна ________________________________________________________________________________

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________, а також інші об'єкти інфраструктури

________________________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг,

________________________________________________________________________________
майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

4. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається (передаються) в оренду разом з ____

________________________________________________________________________________
                                           (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших

________________________________________________________________________________
об'єктів)

 

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору становить:

____________________________________ ______ гривень;

(кадастровий номер земельної ділянки )

____________________________________ ______ гривень.

(кадастровий номер земельної ділянки)

6. Земельна ділянка (земельні ділянки), яка передається (які передаються) в оренду, має (мають) такі недоліки, що можуть перешкоджати її (їх) ефективному використанню: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

 

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини* ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Строк дії договору

 

8. Договір укладено на ____________________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 10 років).

 

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

 

Орендна плата

 

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі _______________________

___________________________________________________________________________
(розмір орендної плати: у грошовій формі — у гривнях із зазначенням ___________________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за

___________________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності — із зазначенням відсотків
___________________________________________________________________________
суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки; ___________________________________________________________________________
в натуральній формі (для земельних ділянок приватної
___________________________________________________________________________
власності) - перелік, кількість або частка продукції, одержуваної
___________________________________________________________________________
із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови,
___________________________________________________________________________
порядок, строки поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен
___________________________________________________________________________
відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими
_________________________________________________________________________.
цінами на дату внесення орендної плати)

 

10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації.

    -------------------------------------

             (непотрібне закреслити)

 

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

 

11. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів:

за перший рік - не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік - у п’ятиденний строк після підписання договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

3) за земельні ділянки приватної власності, земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності у такі строки _______________________

_______________________________________________________________________________.

 

12. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

 

13. Розмір орендної плати переглядається _______________________________________

(періодичність)

у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

 

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі ________ відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

 

Умови використання земельної ділянки (земельних ділянок)

 

15. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається в оренду для ________________________________________________________________________________
                                                           (мета використання)

________________________________________________________________________________

 

16. Цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок) ____________________

________________________________________________________________________________

 

17. Умови збереження стану об'єкта оренди _____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

{Розділ «Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду» виключено на підставі Постанови КМ № 843 від 23.11.2016}

 

Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)

 

21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку (земельні ділянки) у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193).

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок), проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають)   відшкодуванню.  Умови,  обсяги   і   строки

                          ------------------------------------
                                          (непотрібне закреслити)

відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок) визначаються окремою угодою сторін.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

 

 

 

 

 

 

 

Обмеження (обтяження) щодо використання

земельної ділянки (земельних ділянок)

 

26. На    орендовану   земельну   ділянку  (орендовані земельні ділянки)  встановлено   (не    встановлено)

                                                                                               ------------------------------------------
                                                                                                                                 (непотрібне закреслити)

   обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб

________________________________________________________________________________
(підстави встановлення обмежень (обтяжень)

________________________________________________________________________________

 

27. Передача в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

 

 

Інші права та обов'язки сторін*

 

28. Права орендодавця:_______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

__________

* Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".

 

29. Обов'язки орендодавця**:____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

30. Права орендаря:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

31. Обов’язки орендаря***: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Ризик випадкового знищення або пошкодження
об'єкта оренди чи його частини

 

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).

--------------------------------
   (непотрібне закреслити)

 

Страхування об'єкта оренди

 

33. Згідно з цим договором  об'єкт  оренди  підлягає (не підлягає)  страхуванню  на  весь

                                                                                    ----------------------------
                                                                                     (непотрібне закреслити)

період дії цього договору.

 

34. Страхування об'єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).

                                                                                 -------------------------------
                                                                                   (непотрібне закреслити)

 

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

 

Зміна умов договору і припинення його дії

 

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

 

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

 

37. Дія договору припиняється у разі:

 

закінчення строку, на який його було укладено;

 

придбання орендарем земельної ділянки (земельних ділянок) у власність;

 

викупу земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки (земельних ділянок) з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

 

ліквідації юридичної особи-орендаря.

 

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

 

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

 

взаємною згодою сторін;

 

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), яке істотно перешкоджає її (їх) використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

 

39. Розірвання   договору   оренди   землі   в   односторонньому   порядку    допускається (не допускається).

----------------------------------------
         (непотрібне закреслити)

 

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є**** ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки)   до   другої   особи,   а   також  реорганізація  юридичної   особи-орендаря   є   (не  є)  

                                                                                                                              --------------------------
                                                                                                                              (непотрібне закреслити)

підставою для зміни умов або розірвання договору.

 

Право на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за  рішенням  суду  переходить  (не переходить)  до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю

 -------------------------------------
      (непотрібне закреслити)

земельну ділянку (ці земельні ділянки) разом з орендарем.

 

Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання договору

 

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

 

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

 

Прикінцеві положення

 

43. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий — в орендаря.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

 

 

Реквізити сторін

 

Орендодавець

Орендар

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові

_______________________________________
фізичної особи, паспортні дані

______________________________________
фізичної особи, паспортні дані

_______________________________________
(серія, номер, ким і коли

______________________________________
(серія, номер, ким і коли

_______________________________________
виданий), найменування юридичної

______________________________________
виданий), найменування юридичної

_______________________________________
особи, що діє на підставі

______________________________________
особи, що діє на підставі

_______________________________________
установчого документа (назва,

______________________________________
установчого документа (назва,

_______________________________________
ким і коли затверджений),

______________________________________
ким і коли затверджений),

_______________________________________
відомості про державну

______________________________________
відомості про державну

_______________________________________
реєстрацію та банківські

______________________________________
реєстрацію та банківські

_______________________________________
реквізити)

______________________________________
реквізити)

 

 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

 

 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

_______________________________________
(індекс, область,

______________________________________
(індекс, область,

_______________________________________
район, місто, село, вулиця,

______________________________________
район, місто, село, вулиця,

_______________________________________
номер будинку та квартири)

______________________________________
номер будинку та квартири)

 

Ідентифікаційний номер _________________

Ідентифікаційний номер ________________

_______________________________________
(фізичної особи)

______________________________________
(фізичної особи)

 

Ідентифікаційний код ____________________

Ідентифікаційний код ___________________

_______________________________________
(юридичної особи)

______________________________________
(юридичної особи)

 

Підписи сторін

 

Орендодавець

Орендар

_______________________________________

______________________________________

МП (за наявності печатки)

МП (за наявності печатки)

 

 

 

__________

* У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 “Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пункті 7 “Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини” договору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення державної та /або комунальної власності (сільськогосподарські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів, шляхом перевірки не рідше ніж один раз на три роки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) на відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

*** У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

**** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України “Про оренду землі” та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України “Про оренду землі” у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

 

 

{Типовий договір із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1724 від 13.12.2006, № 780 від03.09.2008, № 843 від 23.11.2016, № 890 від 22.11.2017}

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних